Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu

 

 

Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu

 

Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu rất đa dạng và phong phú, nó liên quan tới khá nhiều các lĩnh vực chuyên ngành khác như từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Hải quan, Vận tải, Xuất nhập cảnh và các từ vựng thuật ngữ kinh tế… Hôm nay, hãy cùng Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam tìm hiểu nhé! 

 

Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu 船边交货(免费船上交货) chuán biān jiāo huò (miǎnfèi chuánshàng jiāo huò)
Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm 成本加运费 chéngběn jiā yùnfèi
Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí 到岸价(成本, 保险费和运费) dào àn jià (chéngběn, bǎoxiǎn fèi hé yùnfèi)
Bảo hiểm xuất khẩu 出口保险 chūkǒu bǎoxiǎn
Bến cảng 埠头 bùtóu
Bù giá vàng 黄金升水 huángjīn shēngshuǐ
Buôn lậu và gian lận thương mại 商业欺诈, 走私 shāngyè qīzhà, zǒusī
Các lô hàng có độ rủi ro cao 高风险货物 gāo fēngxiǎn huòwù
Cảng công-ten-nơ 货柜港口 huòguì gǎngkǒu
Chấp nhận nhưng loại trừ…đây là thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu 接受除 jiēshòu chú
Chịu phạt 被罚 bèi fá
Chịu phạt 招致的惩罚 zhāozhì de chéngfá
Chịu phí tổn, chịu chi phí 支付费用 zhīfù fèiyòng
Chịu rủi ro 承担风险 chéngdān fēngxiǎn
Chịu tổn thất 蒙受损失 méngshòu sǔnshī
Chịu trách nhiệm 承担责任 chéngdān zérèn
Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…) 遭受 zāoshòu
Cho hàng vào công-ten-nơ 用集装箱装运(货物);使(某处)集装箱化 yòng jízhuāngxiāng zhuāngyùn (huòwù); shǐ (mǒu chù) jízhuāngxiāng huà
Cước chuyên chở hàng hóa 实载货吨位 shí zài huò dùnwèi
Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước (衡量船舶大小的排水)吨位;(军舰的)排水量吨位;(货物的)每吨 (héngliáng chuánbó dàxiǎo de páishuǐ) dùnwèi;(jūnjiàn de) páishuǐliàng dùnwèi;(huòwù de) měi dūn
Cuống trái khoán 未发行的债券 wèi fāxíng de zhàiquàn
Đại lý tàu biển 运货代理商 yùn huò dàilǐ shāng
Giấy báo nợ 借记报单, 借项通知单 jiè jì bàodān, jiè xiàng tōngzhī dān
Giấy chứng nhận thiếu nợ 债务凭证, 债务证明书; 借据 zhàiwù píngzhèng, zhàiwù zhèngmíng shū; jièjù
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 货物原产地证明书 huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 货物原产地证明书 huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū
Giấy nợ không có thể chấp 无担保的信用债券 wú dānbǎo de xìnyòng zhàiquàn
Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay) 货物(船或飞机装载的) huòwù (chuán huò fēijī zhuāngzǎi de)
Hàng hóa được vận chuyển 货运, 货物 huòyùn, huòwù
Hàng hóa mua và bán 商品; 货物 shāngpǐn; huòwù
Hành vi nhà cầm quyền 国家行为或行动 guójiā xíngwéi huò xíngdòng
Hóa đơn tạm thời 估价单, 估价发票 gūjià dān, gūjià fāpiào
Khai báo hàng (để đóng thuế) 申报 shēnbào
Khoản cho vay cầm tàu 抵押贷款 dǐyā dàikuǎn
Khoản cho vay cầm tàu 押船贷款 yāchuán dàikuǎn
Khoản cho vay chi trội 贷款 dàikuǎn
Khoản cho vay không có đảm bảo 信用贷款, 信用借款 xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn
Khoản cho vay không có đảm bảo 信用贷款, 信用借款 xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn
Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn 长期贷款 chángqí dàikuǎn
Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn 活期借款, 可随时索还的借款 huóqí jièkuǎn, kě suíshí suǒ huán de jièkuǎn
Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn 短期借款 duǎnqí jièkuǎn
Không thể hủy ngang 不能取消的; 不可改变的 bùnéng qǔxiāo de; bùkě gǎibiàn de
Khu vực sát bến cảng 停泊处 tíngbó chù
Mắc nợ 借债 jièzhài
Mắc nợ, còn thiếu lại 负债的 fùzhài de
Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu 离岸价(免费上) lí àn jià (miǎnfèi shàng)
Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ 装载货物工人 zhuāngzǎi huòwù gōngrén
Người giữ trái khoán 信用债券持有人 xìnyòng zhàiquàn chí yǒu rén
Phí bảo hiểm 保险费 bǎoxiǎn fèi
Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ 保险 bǎoxiǎn
Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận 保险公司同意 bǎoxiǎn gōngsī tóngyì
Phí bảo hiểm phụ 额外保险费 éwài bǎoxiǎn fèi
Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung 附加保险费 fùjiā bǎoxiǎn fèi
Phí bốc dỡ 码头工人搬运费 mǎtóu gōngrén bānyùn fèi
Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra) 装箱单 zhuāng xiāng dān
Phụ phí (Là khoản tiền phải trả thêm vào số tiền gốc theo một quy định nào đó) 附加费用, 额外费用 fùjiā fèiyòng, éwài fèiyòng
Phụ phí bảo hiểm 附加保险费 fùjiā bǎoxiǎn fèi
Sự cho vay cầm cố 抵押贷款 dǐyā dàikuǎn
Sự cho vay cầm hàng, lưu kho 仓库的保险 cāngkù de bǎoxiǎn
Sự cho vay có lãi 有息贷款, 息债 yǒu xī dàikuǎn, xí zhài
Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp 无担保保险 wú dānbǎo bǎoxiǎn
Sự cho vay tiền 贷款资金 dàikuǎn zījīn
Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái 借款 jièkuǎn
Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ 借方帐目 jièfāng zhàng mù
Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ 亏欠, 债务 kuīqiàn, zhàiwù
Sự phát hành trái khoán 债券发行 zhàiquàn fāxíng
Sự trả tiền lương 实物支付 shíwù zhīfù
Thiên tai. Thiên tai là sức mạnh khó phòng chống được nên tập quán quốc tế xét trường hợp xảy ra thiên tai gây tổn thất tài sản, sinh mệnh hoặc cản trở, thủ tiêu nghĩa vụ của một bên đương sự được qui định bởi một hợp đồng hay cam kết nào đó, thì đương sự ấy được miễn giảm trách nhiệm do trườnt hợp bất khả kháng (force majeure) 天灾或自然灾害 tiānzāi huò zìrán zāihài
Thuế nhập khẩu, hải quan 关税;海关 guānshuì; hǎiguān
Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ) 容器, 箱, 匣, 集装箱, 货柜 róngqì, xiāng, xiá, jízhuāngxiāng, huòguì
Tiền công theo từng đơn vị sản phẩm 计件工资 jìjiàn gōngzī
Tiền cược bán, tiền cược nghịch 保费 bǎofèi
Tiền cược mua hoặc bán 双期权溢价 shuāng qíquán yìjià
Tiền cược mua, tiền cược thuận 为赎回溢价 wèi shú huí yìjià
Tiền lương cố định 固定工资 gùdìng gōngzī
Tiền lương công nhật 日工资 rì gōngzī
Tiền lương danh nghĩa 现金工资 xiànjīn gōngzī
Tiền lương giờ 计时工资 jìshí gōngzī
Tiền lương hàng tháng 月工资 yuè gōngzī
Tiền lương khoán 合同工资 hétóng gōngzī
Tiền lương theo nghiệp vụ 岗位工资 gǎngwèi gōngzī
Tiền lương thực tế 实际工资 shíjì gōngzī
Tiền lương thực tế (trừ yếu tố lạm phát) 实际收入 shíjì shōurù
Tiền lương tối đa 最大工资 zuìdà gōngzī
Tiền lương tối thiểu 最低工资 zuìdī gōngzī
Tiền lương, tiền công 工资 gōngzī
Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách 额外费用; 保险费; 附加费 éwài fèiyòng; bǎoxiǎn fèi; fùjiā fèi
Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn 随时可收回的贷款 suíshí kě shōuhuí de dàikuǎn
Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn 通知放款,(银行间的)短期贷款 tōngzhī fàngkuǎn,(yínháng jiān de) duǎnqí dàikuǎn
Tín dụng thư không hủy ngang 不可撤销信用证 bùkě chèxiāo xìnyòng zhèng
Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian quy định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với quy định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu) 信用证 xìnyòng zhèng
Tờ khai hải quan 通关申报表格 tōngguān shēnbào biǎogé
Trái khoán chịu tiền lãi cố định 固定利息债券 gùdìng lìxí zhàiquàn
Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến 渐变利息债券 jiànbiàn lìxí zhàiquàn
Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi 可变利率债券 kě biàn lìlǜ zhàiquàn
Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành đôla 可转换(公司)债券 kě zhuǎnhuàn (gōngsī) zhàiquàn
Trái khoán ký danh 注册债券 zhùcè zhàiquàn
Trái khoán trả dần 赎回债券 shú huí zhàiquàn
Vận đơn (cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi đi) 运货单; 路单; 运单; 货票 yùn huò dān; lù dān; yùndān; huòpiào
Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng) 提货单 tíhuò dān
Vận đơn đã nhận hàng . Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dỡ và hàng đã được nhận xong 已提货的提单 yǐ tíhuò de tídān
Vận đơn hàng không 空运单 kōngyùn dān
Việc bốc dỡ (hàng) 搬运 bānyùn
Việc gửi hàng 装运, 载货量, 装货, 装载的货物 zhuāngyùn, zài huò liàng, zhuāng huò, zhuāngzǎi de huòwù
Tài chính 金融 jīnróng
Tài chính doanh nghiệp 企业融资 qǐyè róngzī
Tài chính doanh nghiệp, Corporate Finance 企业融资 Qǐyè róngzī
Tài khoản vốn 资本账户 zīběn zhànghù
Tài sản 资产 zīchǎn
Tài sản cố định 固定资产 gùdìng zīchǎn
Tài sản cố định hữu hình 有形资产 yǒuxíng zīchǎn
Tài sản cố định hữu hình, Tangible asset/Phsical assets 有形资产 yǒuxíng zīchǎn
Tài sản cố định, Fixed Assets 固定资产 gùdìng zīchǎn
Tài sản ngắn hạn 流动资产 liúdòng zīchǎn
Tài sản ngắn hạn, Current Assets 流动资产 liúdòng zīchǎn
Tài sản vô hình 无形资产 wúxíng zīchǎn
Tài sản vô hình, Intangible Assets 无形资产 wúxíng zīchǎn
Tăng lên 上涨 shàngzhǎng
Tăng trưởng 增长 zēngzhǎng
Tên thương mại, tên nhãn hiệu thương phẩm 商标名 Shāngbiāo míng
Thẻ tín dụng 信用卡 xìnyòngkǎ
Thẻ tín dụng, Credit Card 信用卡 xìnyòngkǎ
Thị trường 市场 shìchǎng
Thị trường hàng hoá kỳ hạn 期货市场 qíhuò shìchǎng
Thị trường hàng hoá kỳ hạn, Futures Market 期货市场 qíhuò shìchǎng
Thị trường hoán đổi ngoại tệ 外汇 wàihuì
Thị trường hoán đổi ngoại tệ, Foreign Exchange, Forex 外汇 wàihuì
Thị trường ngoài nước 海外市场 Hǎiwài shìchǎng
Thị trường nhập khẩu 进口市场 Jìnkǒu shìchǎng
Thị trường quốc tế 国际市场 Guójì shìchǎng
Thị trường thế giới 世界市场 Shìjiè shìchǎng
Thị trường theo chiều giá lên 牛市,多头市场 niúshì, duōtóu shìchǎng
Thị trường theo chiều giá xuống 熊市, 空头市场 xióngshì, kōngtóu shìchǎng
Thị trường tiền mặt 现货市场 xiànhuò shìchǎng
Thị trường vốn 资本市场 zīběn shìchǎng
Thị trường xuất khẩu 出口市场 Chūkǒu shìchǎng
Thổ sản 土产品 Tǔ chǎnpǐn
Thời gian giao hàng 交货时间 Jiāo huò shíjiān
Thời hạn ( kỳ hạn ) 索赔期 Suǒpéi qí
Thông tin 信息 xìnxī
Thu nhập ròng 净收入 jìng shōurù
Thu nhập ròng trên cổ phần 每股收益 měi gǔ shōuyì
Thu nhập ròng trên cổ phần, Earning Per Share,EPS 每股收益 měi gǔ shōuyì
Thu nhập ròng, Net Income (NI) 净收入 jìng shōurù
Thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh 税后营运收入 shuì hòu yíngyùn shōurù
Thuế nhập khẩu 进口税 Jìnkǒu shuì
Thuế xuất khẩu 出口税 Chūkǒu shuì
Thương hiệu, nhãn hiệu 品牌 pǐnpái
Thương mại biên giới 边境贸易 Biānjìng màoyì
Thương mại bù trừ 补偿贸易 Bǔcháng màoyì
Thương mại chuyển khẩu 转口贸易 Zhuǎnkǒu màoyì
Thương mại đa phương 多边贸易 Duōbiān màoyì
Thương mại đường biển 海运贸易 Hǎiyùn màoyì
Thương mại hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng 易货贸易 Yì huò màoyì
Thương mại hữu hình 有形贸易 Yǒuxíng màoyì
Thương mại nhập khẩu 进口贸易 Jìnkǒu màoyì
Thương mại quá cảnh 过境贸易 Guòjìng màoyì
Thương mại qua trung gian 中介贸易 Zhōngjiè màoyì
Thương mại quốc tế 国际贸易 guójì màoyì
Thương mại song phương 双边贸易 Shuāngbiān màoyì
Thương mại tự do 自由贸易 zìyóu màoyì
Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu mậu dịch hàng đổi hàng 互惠贸易 Hùhuì màoyì
Thương mại vô hình 无形贸易 Wúxíng màoyì
Thương mại xuất khẩu 出口贸易 Chūkǒu màoyì
Thương mại xuất khẩu 出口贸易 Chūkǒu màoyì
Thương phiếu 商业票据 shāngyè piàojù
Tỉ giá ngoại hối 货币外汇汇率 huòbì wàihuì huìlǜ
Tỉ giá ngoại hối, Foreign Exchange Rate 货币外汇汇率 huòbì wàihuì huìlǜ
Tỉ lệ chiết khấu 贴现率 tiēxiàn lǜ
Tỉ lệ chiết khấu, Discount Rate 贴现率 tiēxiàn lǜ
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế 税后利润率 shuì hòu lìrùn lǜ
Tiền đã chi trả 支付货币 Zhīfù huòbì
Tiền đã kết toán 结算货币 Jiésuàn huòbì
Tiền gửi 存款 cúnkuǎn
Tiền gửi tiến kiệm 存单,存款证 cúndān, cúnkuǎn zhèng
Tiền gửi, deposit 存款 cúnkuǎn
Tiền mặt 现金 xiànjīn
Tiền tệ 货币 huòbì
Tiền tệ,Currency, Money 货币 huòbì
Tín dụng 信用,信贷 xìnyòng, xìndài
Tín dụng, Credit 信用, 信贷 xìnyòng, xìndài
Tính lưu thông thị trường, Market liquidity 市场流通性 shìchǎng liútōng xìng
Tính thanh toán thị trường 市场流通性 shìchǎng liútōng xìng
Tổ chức thương mại thế giới 世界贸易组织 shìjiè màoyì zǔzhī
Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa 货物清单 Huòwù qīngdān
Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa 货物清单 huòwù qīngdān
Toàn cầu 全球 quánqiú
Tổng doanh thu 总收益 zǒng shōuyì
Tổng doanh thu, Total revenue (TR) 总收益 zǒng shōuyì
Tổng giá trị nhập khẩu 进口总值 Jìnkǒu zǒng zhí
Tổng giá trị sản phẩm nội địa 国内生产总值 guónèi shēngchǎn zǒng zhí
Tổng giá trị sản phẩm nội địa, Gross Domestic Product (GDP) 国内生产总值 guónèi shēngchǎn zǒng zhí
Tổng giá trị thị trường, tổng mức giá trị thị trường, Market capitalization 总市值, 市价总额 zǒngshìzhí, shìjià zǒng é
Tổng giá trị xuất khẩu 出口总值 Chūkǒu zǒng zhí
Tổng sản phẩm quốc gia 国民生产总值 guómín shēngchǎn zǒng zhí
Tổng sản phẩm quốc gia, Gross National Product (GNP) 国民生产总值 guómín shēngchǎn zǒng zhí
TQ sản xuất 中国制造的 Zhōngguó zhìzào de
Trái khoán 公司债券 gōngsī zhàiquàn
Trái khoán, Corporate Bond 公司债券 gōngsī zhàiquàn
Trái phiếu 债券 zhàiquàn
Trái phiếu chuyển đổi 可转换公司债券 kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn
Trái phiếu chuyển đổi, Convertible Bond, CB 可转换公司债券 kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn
Trợ lý chủ tịch 总裁助理 zǒng cái zhùlǐ
Trợ lý giám đốc 经理助理 jīnglǐ zhùlǐ
Trợ lý giám đốc điều hành 总经理 助理 zǒngjīnglǐ zhùlǐ
Trông nom, giám sát 监管 jiānguǎn
Trong nước sản xuất 本国制造的 Běnguó zhìzào de
Trực tiếp nhập khẩu 直接进口 Zhíjiē jìnkǒu
Trung tâm mậu dịch biên giới 边境贸易中心 Biānjìng màoyì zhōngxīn
Trung tâm mậu dịch quốc tế 国际贸易中心 Guójì màoyì zhōngxīn
Trung tâm mậu dịch thế giới 世界贸易中心 Shìjiè màoyì zhōngxīn
Trung tâm ngoại thương 外贸中心 Wàimào zhōngxīn
Trung tâm thương mại 贸易中心 Màoyì zhōngxīn
Trưởng ban quản đốc 董事长 dǒngshì zhǎng
Tự do thương mại 自由贸易 Zìyóu màoyì
Tỷ lệ cổ tức trên giá trị cổ phần 股息率 gǔxí lǜ
Tỷ lệ cổ tức trên giá trị cổ phần, Dividend Yield Ratio 股息率 gǔxí lǜ
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 债务股本比 zhàiwù gǔběn bǐ
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, Debt to Equity Ratio 债务股本比 zhàiwù gǔběn bǐ
Tỷ lệ tăng trưởng 增长速度 zēngzhǎng sùdù
Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm 年平均增长率 nián píngjūn zēngzhǎng lǜ
Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ 内部增长率 nèibù zēngzhǎng lǜ
Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ, Internal Growth Rate 内部增长率 nèibù zēngzhǎng lǜ
Tỷ lệ tăng trưởng, Growth Rate 增长速度 zēngzhǎng sùdù
ủy viên ban quản đốc, ủy viên ban giám đốc 董事委员 dǒngshì wěiyuán
Vận chuyển hàng hóa bằng container 集装箱货运 Jízhuāngxiāng huòyùn
Vận chuyển hàng hóa bằng container 集装箱货运 jízhuāngxiāng huòyùn
Vận đơn ( B/L ) 提(货)单 Tí (huò) dān
Vận đơn liên hiệp 联运提单 Liányùn tídān
Vi phạm hợp đồng 合同的违反 Hétóng de wéifǎn
Vi phạm hợp đồng 合同的违反 hétóng de wéifǎn
Vốn 资金 zījīn
Vốn 资产 zīchǎn
Vốn cổ phần 股本 gǔběn
Vốn cổ phần, Capital Stock, Share Capital 股本 gǔběn
Vốn đầu tư 资本, 资本金 zīběn, zīběn jīn
Vốn lớn, vốn hoá lớn 大盘 dàpán
Vốn lưu động 营运资金 yíngyùn zījīn
Vốn lưu động, Working Capital 营运资金 yíngyùn zījīn
Xí nghiệp, doanh nghiệp 企业 qǐyè
Xin chiếu cố 请 多 关照 qǐng duō guānzhào
Xoay vòng vốn lưu động 营运资金周转率 yíngyùn zījīn zhōuzhuǎn lǜ
Xoay vòng vốn lưu động, Working capital turnover rate 营运资金周转率 yíngyùn zījīn zhōuzhuǎnlǜ
Xu hướng 走势 zǒushì
Xuất khẩu 出口 chūkǒu
Xuất khẩu gián tiếp 间接出口 Jiànjiē chūkǒu
Xuất khẩu trực tiếp 直接出口 Zhíjiē chūkǒu
Xuất khẩu, Export 出口 chūkǒu
Xuất siêu 出超 Chū chāo
Xuất siêu ( mậu dịch ), cán cân thương mại dưa thừa 贸易顺差 Màoyì shùnchā
Xuất siêu ( ngoại thương ) 外贸顺差 Wàimào shùnchā
Kinh doanh, nghiệp vụ 业务 yèwù
Kinh doanh, quản lý 经营 jīngyíng
Kinh tế tài chính 财经 cáijīng
Ký hậu để trắng 空白背书,不记名背书 Kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū
Ký hậu hạn chế 限制性背书 Xiànzhì xìng bèishū
Ký hậu hối phiếu 背书,批单 Bèishū, pī dān

 

====================

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc góp ý xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi!

 

Viện giáo dục ngoại ngữ Việt Nam ( VLEdu ) – Suối nguồn của  tương lai

 

Địa chỉ: Cơ sở 1: số 299 Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 113 Quán Nam, Hải Phòng.

 

Hotline: 0246.286.1668 – 032 505 9997

????: 0818 034 430

Email: vledu.gdnn@gmail.com

Website: viengiaoducngoaingu.com

Facebook: https://www.facebook.com/tiengtrunghaiphonghsk/                                   https://www.facebook.com/vleducation2020/